Privacyverklaring

Privacyverklaring van woningcorporatie Fien Wonen, gevestigd te Meerkerk aan de Prinses Marijkeweg 1.

Inleiding

Fien Wonen biedt woningzoekenden en huurders via haar website www.fienwonen.nl een betaalbare woning van passende kwaliteit. Om in aanmerking te komen voor een woning of om een woning te huren van Fien Wonen, worden persoonsgegevens verwerkt. Fien Wonen hecht waarde aan uw privacy. Bij het verwerken van uw gegevens, zorgen wij voor naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring geven wij aan welke gegevens Fien Wonen verzamelt en voor welk doel, hoe de gegevens verkregen worden, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer. Soms aggregeren of anonimiseren we uw persoonsgegevens, zodat u niet meer herleidbaar bent als persoon.

Doeleinden Fien Wonen voor verwerking persoonsgegevens

Fien Wonen verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van de huurovereenkomst alsmede de financiĆ«le afwikkeling daarvan, voor het innen van vorderingen, voor het onderhoud en de reparatie van uw woning, voor het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van een accountantscontrole, voor activiteiten van intern beheer, voor informatievoorziening over de dienstverlening van Fien Wonen (waaronder het bewonersblad) voor de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Om een overeenkomst af te sluiten met (potentiƫle) klanten of om de gevraagde dienstverlening te bieden, gebruiken wij de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inkomensgegevens
 • Betalingsgegevens

Persoonsgegevens van kandidaten die gereageerd hebben op een huurwoning, maar geen huurovereenkomst zijn aangegaan, worden vernietigd.

Grondslagen voor verwerking gegevens

Toestemming: Bij de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening gebruiken wij toestemming als grondslag. Deze toestemming wordt verleend via de afgesloten huurovereenkomst. Deze toestemming wordt bewaard.

Overeenkomst: Fien Wonen gebruikt voor het verhuren van een woning of het verkopen van een woning een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt, wordt een klant ingeschreven in het systeem, dit wordt aangemerkt als de pre-contractuele fase.

Verstrekt Fien Wonen persoonsgegevens aan derde partijen?

Fien Wonen verstrekt persoonsgegevens aan derden voor de uitvoering van de huurovereenkomst. Zo verstrekt Fien Wonen persoonsgegevens, die nodig zijn voor onderhoud en reparatie aan uw woning en in situaties waarin Fien Wonen daartoe wettelijk wordt verplicht. Deze organisaties krijgen alleen de benodigde gegevens, zoals het adres en eventueel een telefoonnummer voor het maken van een afspraak.

Beveiliging persoonsgegevens

Uw gegevens worden door Fien Wonen op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van deze gegevens in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Fien Wonen zorgt ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Fien Wonen verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Recht op inzage, correctie, afscherming en verbetering van persoonsgegevens

Fien Wonen vindt het belangrijk dat u als huurder uw rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Daarom kunt u altijd uw gegevens opvragen bij Fien Wonen. Op onze website vindt u hiervoor verschillende formulieren die daarbij kunnen helpen. Via deze formulieren kunt u gebruik maken van de volgende rechten:

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de Belastingdienst;
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens, zogenoemd het recht van bezwaar. Binnen vier weken na ontvangst van uw schriftelijk inzageverzoek, laat Fien Wonen u weten of aan dit verzoek kan worden voldaan.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u contact met ons opnemen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Website 

Op de website www.fienwonen.nl maken wij gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Uw gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt en na 26 maanden automatisch verwijderd. De optie 'gegevens delen' met Google hebben wij uitgezet. De Google Analytics cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en Adwords. 

Vragen

Vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Fien Wonen kunt u via het algemene contactformulier naar ons toesturen. 

Wijzigingen in privacyverklaring

Fien Wonen behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Eventuele wijzigingen blijven binnen de grenzen van de betreffende wetgeving. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Deel deze pagina