Gebruikersvoorwaarden

Datum: december 2018

Het huurdersportaal van Fien Wonen wordt u aangeboden door Stichting Fien Wonen. Aan het gebruik hiervan zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door het huurdersportaal te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Fien Wonen schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Registreren huurdersportaal Fien Wonen

1.1.       Op het huurdersportaal van Fien Wonen kunt u online uw huurzaken regelen.

1.2.       Om het huurdersportaal te kunnen gebruiken, moet u zich registreren met behulp van een persoonlijke activatiecode. Hierna maakt u met behulp van uw e-mailadres zelf uw account aan. U ontvangt vervolgens een eenmalige bevestigingslink per mail. Hiermee kunt u de inschrijving afronden. Wanneer u met deze link voor de eerste keer inlogt, vragen wij u uw gegevens te controleren, een wachtwoord aan te maken en de gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring te accorderen. Vanaf dat moment kunt u gebruik maken van de online omgeving. Let op: om een account aan te maken is een geldig mobiel telefoonnummer nodig.

1.3.       Aangezien uw account veel persoonsgegevens bevat, is het belangrijk om de toegang tot deze gegevens af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u uw wachtwoord strikt geheim te houden. Fien Wonen mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij in de overmachtssituatie waarin onbevoegden buiten u om toegang hebben gekregen tot uw wachtwoord. Krijgt u hiervan kennis, meld het dan onmiddellijk aan Fien Wonen.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1.       Het is niet toegestaan het huurdersportaal van Fien Wonen te gebruiken op een manier die in strijd is met welke wet- en regelgeving dan ook.

2.2.       Daarnaast is het verboden via het huurdersportaal:

  • informatie te verspreiden of op te slaan die smadelijk, lasterlijk of racistisch is;
  • informatie te verspreiden in strijd met enig intellectueel eigendomsrecht, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  • informatie te verspreiden die erotisch of pornografisch is (ook indien deze op zich legaal is);
  • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • en verder al datgene te doen wat in strijd is met de nettiquette.

2.3.       Bij constatering van een overtreding van de bovengenoemde voorwaarden, heeft Fien Wonen het recht in te grijpen. 

2.4.       Indien naar het oordeel van Fien Wonen hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor de computersystemen of het netwerk van Fien Wonen of derden en/of van de dienstverlening via internet - in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, - is Fien Wonen gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5.       U bent verantwoordelijk voor de content die u plaatst. U vrijwaart Fien Wonen dan ook van alle claims van derden die hiermee in verband staan.

2.6.       Fien Wonen is bevoegd aangifte te doen van strafbare feiten.

Artikel 3. Onderhoud en beschikbaarheid

3.1.       Fien Wonen spant zich in om het huurdersportaal beschikbaar te laten zijn, maar           garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2.       Fien Wonen onderhoudt het huurdersportaal actief om optimale dienstverlening te bieden. Indien onderhoud naar verwachting kan leiden tot enige beperking van de beschikbaarheid, zal Fien Wonen dit uitvoeren op het moment dat het gebruik van de Mijn Fien Wonen relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3.       Fien Wonen mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de het huurdersportaal aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom. Fien Wonen beslist welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert.

Artikel 4. Vergoeding voor het huurdersportaal van Fien Wonen
4.1.       Het huurdersportaal van Fien Wonen wordt u geheel gratis aangeboden.

Artikel 5. Intellectueel eigendom klopt dit artikel inhoudelijk?

5.1.       Het huurdersportaal, alle informatie en afbeeldingen op de website van Fien Wonen, alsmede de bijbehorende software zijn het intellectueel eigendom van Fien Wonen of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Fien Wonen, behoudens de situaties waarin dat wettelijk is toegestaan.

5.2.       Informatie die u publiceert of opslaat via het huurdersportaal is en blijft uw eigendom. Fien Wonen heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het huurdersportaal en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclame-uitingen over het huurdersportaal.

5.3.       Het gebruiksrecht uit het vorige lid geeft u voor onbepaalde tijd aan Fien Wonen. Het gebruiksrecht blijft ook na beëindiging van de overeenkomst bestaan. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Fien Wonen besluiten tot aanpassing of verwijdering.

5.4.       U mag informatie die u publiceert of opslaat via het huurdersportaal naar eigen inzicht aanpassen. Verwijdering is echter niet mogelijk.

5.5.       Fien Wonen zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via het huurdersportaal, zoals bijvoorbeeld e-mails naar potentiële nieuwe huurders, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of indien Fien Wonen daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Fien Wonen zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen de macht van Fien Wonen ligt.

Artikel 6. Persoonsgegevens

Bij het gebruik van de Mijn Fien Wonen worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Je geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacy- en cookieverklaring van Fien Wonen voor meer informatie.

Artikel 7. Duur van de overeenkomst en opzegging account

7.1.       Door registratie op het huurdersportaal gaat u een overeenkomst aan met Fien Wonen. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst het huurdersportaal gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2.       Opzeggen van de overeenkomst is mogelijk indien u niet langer gebruik maakt van de huisvesting van Fien Wonen. 

7.3.       U kunt uw account van het huurdersportaal opzeggen door contact op te nemen met Fien Wonen. De contactgegevens kun u onderaan deze gebruiksvoorwaarden vinden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1.       U bent zelf verantwoordelijk voor de handelingen die u verricht op en via het huurdersportaal van Fien Wonen.

8.2.       In geval van schade waarvan het ontstaan rechtstreeks verband houdt met het huurdersportaal van Fien Wonen zal Fien Wonen de gebruiker vergoeden voor een maximaal bedrag van € 500,00 (zegge vijfhonderd euro) per gebruiker.

8.3         Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van het schadeveroorzakend feit schriftelijk bij Fien Wonen meldt.

8.4.       In geval van opzet of grove nalatigheid van Fien Wonen is de beperking uit artikel 8.3 niet van toepassing.

8.5.       Fien Wonen is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade.

8.6.       In geval van overmacht is Fien Wonen nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 9. Wijziging Gebruiksvoorwaarden

9.1.       Fien Wonen mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.

9.2.       Fien Wonen zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via het huurdersportaal, zodat u daar kennis van kunt nemen

9.3.       Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kun u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10. Restbepalingen

10.1.     Op het online sluiten van een huurovereenkomst zijn de Huurvoorwaarden van toepassing. Deze worden voor het sluiten van de huurovereenkomst via de Mijn Fien Wonen aangeboden.

10.2.     Op het gebruik het huurdersportaal van Fien Wonen en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.3.     Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met het huurdersportaal van Fien Wonen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Fien Wonen gevestigd is.

10.4.     Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden of binnen het huurdersportaal eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via het huurdersportaal wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

10.5.     De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Fien Wonen wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert.

10.6.     Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 

10.7.     Fien Wonen is gerechtigd haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde die de betreffende activiteit van haar overneemt.

Contactgegevens Fien Wonen:

Bezoekadres:
U vindt ons kantoor tijdelijk op het volgende adres:
Prinses Marijkeweg 1
4231 BP Meerkerk

Postadres:
Postbus 75, 3370 AB  Hardinxveld-Giessendam

Telefoon: (0184) 61 44 88.
E-mail: infofienwonennl  

Deel deze pagina